GAVYC ACCESSORIES s.r.o.

Id. Sz .: 05421616

székhelye: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1

a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, a C szakasz, 263 383 ügy

Kapcsolattartó személy: Pavel  Hošek

E-mail: vipokfogadas@gmail.com

kiadja a következőket

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

1. Preambulumbekezdések

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, amelyet a GAVYC ACCESSORIES s.r.o.Id. Sz .: 05421616, székhelye: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C szakasz,  263 383 ügy (a továbbiakban: „mi”). célja, hogy tájékoztassa az Ügyfeleket a szolgáltatásunk nyújtásakor és a www.okzaklady.pl weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) tett látogatásaink során általunk feldolgozott személyes adataikról, milyen célokra és mennyi ideig dolgozzuk fel ezeket a személyes adatokat az alkalmazandó jogi szabályozással, kinek és milyen okból továbbadhatjuk ezeket az adatokat, és hogy tájékoztassuk az Ügyfeleket személyes adataik feldolgozásával kapcsolatos jogukról.

A személyes adatok feldolgozása során betartjuk a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 101/2000 Coll. Számú cseh törvényt (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény), amely 2018. május 25-én lép hatályba. , a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása során és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelettel (a továbbiakban: GDPR”).

 

2. Személyes adatkezelő

A személyes adatkezelő:., Azonosító szám. GAVYC ACCESSORIES s.r.o. Id. Sz .: 05421616, székhelye: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prága 1, a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C. szakasz, 263 383 ügy.

3. A 18 év alatti személyek személyes adatainak feldolgozása

Csak olyan személy, aki eléri a 18 évet, megtekintheti weboldalunkat és megrendelheti a weboldalon kínált szolgáltatásokat. A 18 év alatti gyermekek személyes adatait nem dolgozzák fel.

4. A személyes adatok kategóriái

A következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

a. a neve és vezetékneve;

 

b. lakóhely címe;

c. születési dátum;

d. aktuális fogadási tőke;

e. telefonszám;

f. email cím.

Szolgáltatásaink felhasználása eredményeként a következő információkat szerezzük meg:

g. cookie-k;

h. bármely más online azonosító.

 

5. A személyes adatok feldolgozásának célja és jogalapja

Az Ön személyes adatait végrehajtott szolgáltatási szerződés alapján dolgozzuk fel. Bizonyos esetekben az Ön adatait jogos érdekeink vagy törvényi kötelezettségeink védelme alapján dolgozzuk fel.

Az Ön személyes adatait különösen a következő célokra dolgozzuk fel:

 a szerződés teljesítése és az ügyfélszámlák kezelése;

 válaszol a kérdéseire és a kölcsönös kommunikációra;

 kereskedelmi kommunikáció küldése.

Ha engedélyt adott nekünk a kereskedelmi kommunikáció küldésére, akkor feldolgozzuk az Ön elérhetőségi adatait, amelyeket a releváns célra adott nekünk. A beleegyezését bármikor visszavonhatja, ha e-mailben elküldi a kereskedelmi kommunikáció küldésének kérését az info@okfogadas.hu .pl címre, amelyben leiratkozik a kereskedelmi kommunikáció beérkezéséről.

6. A feldolgozás időtartama

Az Ön adatait a szolgáltatásunk teljes igénybe vételének időtartama alatt dolgozzuk fel (azaz köztünk és köztük fennálló szerződéses kapcsolat időtartamán, majd ezt követően a jogaink védelme, a hibás teljesítésből eredő követelések gyakorlása vagy a kárért való felelősségvállalás szempontjából megfelelő időtartam alatt) okozott.

Ha az adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (különös tekintettel a kereskedelmi kommunikáció küldésére), akkor azokat az adatkezelés időtartama alatt folytatja, amelyre Ön megadta az egyetértését, és legfeljebb 30 napig, miután visszavonta az Ön hozzájárulását.

7. Személyes adatok átadása harmadik felek számára

Más személyek (webtárhely-szolgáltató, programozók, valamint belső és külső együttműködők és alkalmazottak) bizonyos esetekben hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, amelyeket Ön által megadott. Gondosan kiválasztjuk az ilyen személyeket, és gondoskodunk arról, hogy adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük.

8. A személyes adatok feldolgozásából fakadó jogai

Személyes adataival kapcsolatban különösen a következő jogokkal rendelkezik:

- a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga;

- személyes adatainak helyesbítéséhez vagy kiegészítéséhez való jog;

- a feldolgozás korlátozásának kérésének joga;

- tiltakozás joga;

- panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál;

- az adatátvitel kérésének joga;

- a személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

- bizonyos esetekben a személyes adatok törlésének joga (a „megfeledkezés” joga); és

- a személyes adatok védelméről szóló törvényben és a GDPR-ben meghatározott egyéb jogok.

Az alábbiakban magyarázzuk meg jogait, hogy megértsék azok tartalmát.

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga

 

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel (különös tekintettel a kereskedelmi kommunikáció küldésére), akkor joga van bármikor visszavonni az e-mailen, az info@okfagadas.hu e-mailben vagy a következő e-mailben: minden egyes általunk küldött e-mail végén található linkre kattintva felmondhatja a kereskedelmi kommunikáció beérkezését.

Joga személyes adatainak helyesbítésére vagy kiegészítésére

Önnek joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül javítsa ki az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, joga van a hiányos személyes adatok kitöltéséhez, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

A feldolgozás korlátozásának kérésének joga

A feldolgozás korlátozásának joga azt a kötelezettséget jelenti, hogy ne végezzünk semmilyen személyes adatfeldolgozást (kivéve a személyes adatok meghatározott időtartamra történő mentését), ha:

- kifogásolta a feldolgozást; vagy

- tagadod azok pontosságát; vagy

- feldolgozásuk jogellenes; vagy

- Többé nincs szükségük feldolgozásra.

Tilos a tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatainak írásban vagy elektronikus úton történő feldolgozása ellen. E kifogás eredményeként a személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha a feldolgozásnak komoly jogos indokai bizonyulnak, amelyek felülbírálják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait.

 

 

 

Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál

Önnek joga van bármikor panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, nevezetesen a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz.

Az adatátvitel kérésének joga

Ez az Ön joga, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban szerezzen rád a személyes adatokat. Az Ön kérésére kötelesek ezeket az adatokat egy másik személyes adatkezelőhöz továbbítani.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga azt jelenti, hogy joga van információt szerezni tőlünk arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait, és ebben az esetben joga van ezekre az adatokra, és ezzel egyidejűleg a következő információ:

 

- a feldolgozás célja;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azok a címzettek, akiknek a személyes adatokat közölték vagy közzéteszik;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időszaka;

- információk a személyes adatok helyesbítését vagy törlését igénylő jogról, a tiltakozás jogáról;

- panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál (személyes adatok védelmével foglalkozó ivatalnál).

- ha a személyes adatokat nem tőled szerezték be, a forrásukra vonatkozó rendelkezésre álló információk;

- az automatizált döntések meghozatala, beleértve a profilozást is.

Right to erasure

Ez azt jelenti, hogy kötelesek megsemmisíteni a személyes adatokat, amelyeket Önről dolgozunk fel, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták, visszavonja hozzájárulását, és a feldolgozásra nincs más jogi indok;

- kifogásolja a feldolgozást, és a feldolgozásra nincs kényszerítő jogos indok;

- a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;

- a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

 

 

9. Hogyan lehet kapcsolatba lépni velünk

 

Ha bármilyen kérdése merül fel a személyes adatok védelmével vagy a személyes adatainak további feldolgozására vonatkozó beleegyezésének visszavonásával kapcsolatban, írjon nekünk e-mailt az vipokfogadas@gmail.com címre, vagy írásban vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Rybná 716/24, Staré Město , 110 00 Prága 1 

 

 

10.11.2019

 

ENGLISH:

GAVYC ACCESSORIES s.r.o.

 

Id. No.: 05421616 egistered office at Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1

registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 263 383

Contact person: Pavel  Hošek

Email: vipokfogadas@gmail.com

Phone: +420 777 282 132

 

issues the following

PRIVACY POLICY

 

1. Recitals

 

The objective of this Privacy Policy, which was issued by GAVYC ACCESSORIES s.r.o. Id. No.: 05421616, with its registered office at Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 263 383(hereinafter also “We”), is to inform Customers about their personal data processed by us when providing our services and during their visits to our Website at www.okzaklady.pl (hereinafter the “Website”), for what purposes and how long We process these personal data in accordance with the applicable legal regulations, to whom and for what reason We can transfer these data, and to inform Customers about their rights in connection with the processing of their personal data.

 

When processing personal data, We comply with the Czech Act No. 101/2000 Coll., on personal data protection and on amendment to certain laws, as amended (hereinafter the “Personal Data Protection Act”) and, effective as of 25 May 2018, by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter the “GDPR”).

 

2. Personal Data Controller

 

The personal data controller is:., GAVYC ACCESSORIES s.r.o. Id. No.: 05421616, with its registered office at Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 263 383.

 

3. Processing of Personal Data of Persons Under 18 Years

 

Only a person who has reached the age of 18 years may view our Website and order the services offered on the Website. No personal data of children under 18 years are thus processed.

 

 

4. Categories of Personal Data

 

We process the following personal data:

 

a. your name and surname;

b. address of residence;

c. date of birth;

d. current betting capital;

e. telephone number;

f. e-mail address.

 

Also, We obtain the following information as a result of your use of our services:

 

g. cookies;

h. any other online identifiers.

 

 

5. Purpose and Legal Basis for Personal Data Processing

 

We process your personal data on the basis of an executed Service Contract. In certain cases, We process your data on the grounds of the protection of our legitimate interest or a statutory obligation.

 

We process your personal data especially for the following purposes:

 

 performance of the Contract and management of Customer Accounts;

 answering your queries and mutual communication;

 sending of commercial communications.

 

If you have granted us consent to the sending of commercial communications, We process your contact details that you provided to us for the relevant purpose. You can always revoke your consent by e-mailing a request to terminate the sending of commercial communications to info@okfogadas.hu, by which you will unsubscribe from the receipt of commercial communications.  

 

6. Duration of Processing

 

We process your data throughout the period of use of our services (i.e. the duration of the contractual relationship between you and us and subsequently for a period appropriate with regard to the protection of our rights, exercise of claims arising from defective performance or liability for damage caused.

 

If We process the data based on your consent (especially the sending of commercial communications), the data will be processed for the period for which you granted such consent and for a maximum of 30 days after you have revoked your consent.  

 

7. Disclosure of Personal Data to Third Parties

 

Other persons (web hosting provider, programmers, and internal and external co-operators and employees) may have access to the personal data you have provided to us in certain cases. We carefully select such persons and ensure that your data are treated securely and confidentially. 

 

8. Your Rights Following from Personal Data Processing

 

You have, in particular, the following rights in relation to your personal data:

 

- the right to revoke your consent to personal data processing;

- the right to rectify or supplement your personal data;

- the right to request restriction of processing;

- the right to object;

- the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

- the right to request data transfer;

- the right of access to personal data;

- the right to erasure of personal data (the right to “be forgotten”) in certain cases; and 

- other rights set forth in the Personal Data Protection Act and the GDPR.

 

We will explain you your rights below to ensure that you understand their contents.

 

Right to revoke your consent to personal data processing 

If We process your personal data based on your consent (especially the sending of commercial communications), you have the right to revoke it at any time by e-mailing a request to terminate the sending of commercial communications to info@okfagadas.hu or by clicking on the link at the end of every e-mail sent by us, by which you will unsubscribe from the receipt of commercial communications.  

 

Right to rectify or supplement your personal data

You have the right to request that We rectify inaccurate personal data concerning you without undue delay. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement. 

 

Right to request restriction of processing

The right to restriction of processing constitutes our obligation not to conduct any personal data processing (other than saving the personal data for a particular period) in cases where: 

 

- you have objected against their processing; or

- you deny their accuracy; or 

- their processing is unlawful; or

- We no longer need them for the purposes of processing. 

 

Right to object

You may object against the processing of your personal data in writing or electronically. As a result of this objection, We will no longer process your personal data unless We prove serious legitimate grounds for the processing that override your interests or rights and freedoms.

 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority at any time, namely the Office for Personal Data Protection.

 

Right to request data transfer

This is your right to obtain the personal data concerning you in a structured, commonly used and machine-readable format. At your request, We are obliged to transfer these data to another personal data controller.

 

Right of access to personal data

The right of access to personal data means your right to obtain information from us on whether We process your personal data and, if this is the case, you have the right to obtain these data and, at the same time, the right to obtain the following information:

- the purposes of the processing;

- the categories of personal data concerned;

- the recipients to whom the personal data have been or will be disclosed;

- the planned period for which the personal data will be stored;

- information on the right to request rectification or erasure of personal data, the right to object;

- the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Office for Personal Data Protection).

- where the personal data are not obtained from you, any available information as to their source;

- the fact that automated decisions are made, including profiling.

 

Right to erasure

This means our obligation to destroy the personal data that We process about you if:

- the personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or otherwise processed, you revoke your consent and there are no other legal grounds for the processing;

- you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing;

- the personal data have been processed unlawfully;

- the personal data have to be erased to comply with a legal obligation.

 

 

9. How can you contact us?

 

If you have any question concerning personal data protection or revocation of your consent to the further processing of your personal data, you can e-mail us to: vipokfogadas@gmail.com or contact us in writing at: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1

 

 

This Privacy Policy is effective from 10 November 2018.

 

GAVYC ACCESSORIES s.r.o.